نام :   محمدعلی     نام خانوادگی :   کرمی شنتقی     نام پدر :   روح اله  

  تاریخ تولد :    10/07/1337

  تاریخ فوت :    19/09/1386

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 45 ردیف : 88 شماره :48


مزار:بهشت زهرا (س):ق 45 ر88 ش48