جانباز شهید:محمدعلی کرمی

نام پدر :   روح اله  
تاریخ فوت :    19/09/1386 

محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 45 ردیف : 88 شماره :48

 

  


 
 


  

مزار:بهشت زهرا (س):ق 45 ر88 ش48