نام : شهید داور (حسن) شیری    فرزند  : قربانعلی     

عضویت : رسمی    تاریخ شهادت :  29-10-1365 شمسی     محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : فرمانده گردان 40 بعثت

تاریخ تولد: 15-5-1342 شمسی
محل تولد: تهران
گلزار شهدا بهشت زهرا (س)-قطعه26 ردیف73 شماره21