بچه های ممد گره: خاطرات دیده بانی گردان های ادوات و توپخانه لشکر 32 انصارالحسین