نام : شهید سالم یوسف نژادیان    فرزند  : اسحاق   

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 17/5/1367      محل شهادت : شلمچه     محل خدمت : 12 حمزه

مزار:قم-امام زاده علی ابن جعفر