نام :   غلامعلی     نام خانوادگی :   شادی نسب     نام پدر :   حسن  

  تاریخ تولد :    25/11/1346

  تاریخ فوت :    11/04/1393

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 313 ردیف : 11 شماره :34