شهید ابوالفضل هاشمی 

  نام پدر : براتعلی 

عضویت : وظیفه

  تاریخ تولد: 14-9-1342 شمسی 

محل تولد: قزوین - آوج

   محل خدمت : خدمات 

تاریخ شهادت : 6-11-1365شمسی   

        محل شهادت : شلمچه    

گلزارشهدا: توآباد 

قزوین - بوئین زهرا


https://s19.picofile.com/file/8439352276/1_2_.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352118/2_2_.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352300/3_2_.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352500/18_2_.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352818/34.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439353050/49.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352676/28.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352342/5_2_.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352368/7_2_.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352350/6.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352650/27.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352600/24.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352584/23.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352576/22.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352542/21.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352534/20.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352518/19_2_.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352492/17_2_.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352476/16_2_.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352450/14_2_.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352442/13_2_.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352326/4_2_.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352418/11_2_.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352800/33_2_.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352384/9_2_.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352768/33_1_.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352750/31.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352726/30.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352826/37.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439352968/45.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352892/41.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352850/39.jpg
https://s19.picofile.com/file/8439352868/40.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439353000/48.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352934/44.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352926/43.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439353118/53.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439353100/52.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439351818/1.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439351826/2.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439351834/3.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439351842/4.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439351868/5.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439351892/7.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439351900/8.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439351918/9.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439351942/10.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439351950/11.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439351976/12.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439351984/13.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439352000/14.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439352026/15.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439352034/16.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439352042/17.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439352050/18.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439352068/19.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439352076/20_2_.jpg