نام : شهید ابوالفضل هاشمی   فرزند  : براتعلی    تاریخ تولد: 14-9-1342 شمسی

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 6/11/1365      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : خدمات


مزار :گلزارشهدای تواباد شهر:قزوین - بوئین زهرا