نام : شهید اکبر یزدانی طالشی    فرزند  : علی اصغر   

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 1365/2/17   محل شهادت : فاو  


مزار : گلزارشهدای جویبار قائم شهر