نام :  شهید فرید هما تاش     فرزند  : مرتضی   

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 22/1/1366      محل شهادت : پاسگاه زید       محل خدمت : مخابرات