نام : شهید حبیب الله هادی پور کلدره         فرزند  : رحمت علی           

            عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 16/4/1365      محل شهادت : مهران