نام : شهید رسول نظری     فرزند  : مطلب     تاریخ تولد:1348/6/2          مزار: گلزار شهدا زرین اباد زنجان

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 31/4/1367      محل شهادت : جاده خرمشهر      محل خدمت : پدافند