نام : شهید مرتضی نورایی     فرزند  : محمدرضا          

عضویت : بسیجی تاریخ تولد:1344/10/10   تاریخ شهادت : 28/12/1366      محل شهادت : شاخ شمیران   محل خدمت : بهداری    مزار :بهشت زهرا(س) قطعه40 ردیف15 شماره22