نام : شهید مهرداد نوروزی      فرزند  : ایرج     تاریخ تولد: 15-4-1349 شمسی

عضویت : وظیفه     تاریخ شهادت : 21/8/1367      محل شهادت : جاده اهواز      محل خدمت : مخابرات

گلزار شهدا: بلوک: قطعه:40 ردیف:112 شماره مزار:11 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران