شهید مهرداد نوروزی  

    نام پدر : ایرج

  عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 15-4-1349 شمسی 

محل تولد : تهران

محل خدمت : مخابرات  

 تاریخ شهادت :21-8-1367شمسی

   محل شهادت : جاده اهواز   

 گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)
 قطعه:40 ردیف:112 شماره مزار:11 
تهران

https://s18.picofile.com/file/8439378234/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439378118/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439378134/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C.jpg