شهید سیدسعید میرشاه ولدی

نام پدر: سیدمجتبی

عضویت:رسمی

تاریخ تولد:20-3-1341شمسی

محل تولد:تهران

تاریخ شهادت:30-11-1364شمسی

محل شهادت:فاو-والفجر8

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

قطعه53 ردیف73 شماره2

تهران