شهید سید سعید میرشاه ولدی    فرزند  : سید مجتبی   تاریخ تولد : 1341/3/20

عضویت : رسمی    تاریخ شهادت : 30/11/1364      محل شهادت : فاو     عملیات : والفجر8     مزار : بهشت زهرا(س) قطعه 53 ردیف73شماره 2