نام : شهید بهرام مهرآبادی      فرزند  : علی         تاریخ تولد : 1341/11/10

عضویت : وظیفه      تاریخ شهادت : 22/12/1363      محل شهادت : مجنون   عملیات : بدر  محل خدمت : 40 بعثت      مزار : بهشت زهرا (س) قطعه 27 ردیف121 شماره 9