نام : شهید جمشید مومنی    فرزند  : صفدر      تاریخ تولد : 1346/6/27

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 24/11/1365      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : دیده بانی     مزار : گلزار شهدای خمین