نام : شهید غلامرضا میرزا آقایی     فرزند  : علی      تاریخ تولد : 1339/1/11

عضویت : رسمی      تاریخ شهادت : 30/11/1364      محل شهادت : آبادان      محل خدمت : بهداری   مزار دماوند-ابرشیوه-گلزارشهدای سربندان