نام : شهید محمد تقی میری   فرزند  : احمد          تاریخ تولد: 1333/1/24

عضویت : بسیجی   تاریخ شهادت : 31/4/1367      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 15 قائم (عج)   مزار :بهشت زهرا(س) قطعه28 ردیف25 شماره6