نام : شهید محمد حسن نصرالهی   فرزند  : عبدالله     تاریخ تولد:1347/1/3

عضویت : وظیفه      تاریخ شهادت : 28/4/1367      محل شهادت : شاخ شمیران   محل خدمت : پدافند    مزار :خراسان جنوبی -قائنات-پیشکوه-گلزارشهدابیهود