نام : شهید محمد محمد هاشمی    فرزند  : علی اکبر    تاریخ تولد : 1345/1/15 

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 8/9/1366      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 15 قائم

مزار : بهشت زهرا (س) قطعه 29 ردیف 129/شماره 4