نام : شهید علی ماهی      فرزند  : ابوطالب        تاریخ تولد : 1347/6/15

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 31/4/1367      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : آبرسانی

مزار :بهشت زهرا (س) قطعه 40 ردیف132 شماره10