نام : شهید مهدی مبارکی آغمبونی    فرزند  : میکائیل  تاریخ تولد : 1339/1/11

عضویت : بسیجی  تاریخ شهادت :1367/4/10   محل شهادت : شاخ شمیران   محل خدمت : 17امام صادق(ع)

مزار : بهشت زهرا (س) قطعه :26 ردیف24 شماره 36