شهید مهدی مبارکی آغمیونی 

نام پدر: میکائیل 

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد : 1339/1/11شمسی 

محل تولد:آذربایجان شرقی - سراب

محل خدمت : گردان توپخانه 17 امام صادق(ع)

تاریخ شهادت :1367/4/10شمسی 

محل شهادت : شاخ شمیران 

گلزارشهدا: بهشت زهرا (س) 
قطعه26 ردیف24 شماره36
تهران

برادر ایشان شهید اسرافیل مبارکی۱۳۶۱/۰۴/۰۸نیز به شهادت رسیده استhttps://s18.picofile.com/file/8439243368/637379.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439243242/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%856.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439243376/637381.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439243384/637384.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439243184/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%852pg.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439243468/637408.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439243434/637398.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439243484/637415.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439243584/637435.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439243568/637428.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439243392/637395.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439243526/637418.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439243268/637363.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439243442/637401.jpghttps://s19.picofile.com/file/8439243300/637364.jpghttps://s19.picofile.com/file/8439243326/637365.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439243342/637366.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439243418/637397.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439243518/637417.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439243542/637419.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439243550/637422.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439243150/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_8.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439243176/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439243168/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_9.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439243200/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%853.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439243142/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_7.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439243576/637430.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439243226/63%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%854.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439174018/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%BA%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84_13.jpg