نام : شهید سید عظیم محمدی    فرزند  : سید سجاد  تاریخ تولد : 1345/12/1

عضویت : وظیفه تاریخ شهادت : 28/2/66       محل شهادت : شلمچه      محل خدمت : 40 بعثت

مزار :زنجان-طارم-اب بر-گلزار شهدای هزار رود سفلی