نام : شهید حاجی اکبر مرادمند ضیابری    فرزند  : رضا    تاریخ تولد : 1296/12/6    سن: 69

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 5/8/1365      محل شهادت : اهواز     محل خدمت : دژبانی

مزار : بهشت زهرا(س)-قطعه53 ردیف83 شماره 13