شهید عزیز مشاق طلوعی
     نام پدر : محمد علی   
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد :28-2-1346شمسی
محل تولد: تهران
   محل خدمت : دیده بانی
    تاریخ شهادت : 3-12-1366شمسی
   محل شهادت : سرسوروان   
 گلزارشهدا :بهشت زهرا(س)
 قطعه40  ردیف:36  شماره مزار:18  
تهران
https://s19.picofile.com/file/8439172242/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%82_%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9%DB%8C.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439172268/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%82_%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9%DB%8C1.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439172276/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%82_%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9%DB%8C3.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439172284/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%82_%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9%DB%8C4.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439172234/9.jpghttps://s6.picofile.com/file/8376356142/scan0033.jpg

https://s7.picofile.com/file/8376356150/scan0034.jpg