نام : شهید عزیز مشاق طلوعی   فرزند  : محمد علی    

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 3/12/1366      محل شهادت : سرسوروان      محل خدمت : دیده بانی

نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - قطعه:40 ردیف:36 شماره مزار:18