نام : شهید عسگری معصوم نیا     فرزند  : علی اکبر      تاریخ تولد : 1345/3/10

عضویت : وظیفه       تاریخ شهادت : 25/11/1364      محل شهادت : آبادان        محل خدمت : پدافند   مزار: بابل-فیضیه-گلزار شهدای پایین

 بیشه سر