نام : شهید مهدی معموری    فرزند  : رضا    تاریخ تولد : 1347/3/7

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 28/12/1366      محل شهادت :   حلبچه    محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار یک

مزار: خراسان شمالی-گلزارشهدای امام زاده جاجرم