نام : شهید عباس معینی خواه  

       فرزند  : تقی    

   تاریخ تولد : ۱۳۴۹/۱۰/۲۰سن: 16

عضویت : بسیجی   

تاریخ شهادت : 23/10/1365 

    محل شهادت : شلمچه    

  عملیات : کربلای 5 

   محل خدمت : 40 بعثت


نماهنگ: سه نوجوان شهید