نام : شهید عباس معینی خواه          فرزند  : تقی        تاریخ تولد : ۱۳۴۹/۱۰/۲۰ سن: 16


عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 23/10/1365      محل شهادت : شلمچه      عملیات : کربلای 5    محل خدمت : 40 بعثت