نام :      فرزند  : اکبر           

عضویت : وظیفه             تاریخ تولد : 27/12/1346              تاریخ شهادت : 21/7/1366     محل شهادت : شلمچه    محل خدمت : بهداری

مزار: بهشت زهرا(س) قطعه29 ردیف120 شماره1