نام : شهید رضا قلی لنگری     فرزند  : براتعلی    

عضویت : وظیفه     تاریخ تولد: 1/1/1348        تاریخ شهادت : 17/5/1367      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 12 حمزه

مزار:خراسان شمالی-بجنورد-گلزار شهدای انصارالحسین قطعه 2