نام : شهید محمد کریمی    فرزند  : کاظم        

عضویت : وظیفه             تاریخ تولد:1346               تاریخ شهادت : 1/3/1367      محل شهادت : خرمشهر       محل خدمت : 15 قائم

مزار : گلزار شهدای تاکستان