نام : شهید همایون کلانتری     فرزند  : محمد      

عضویت : بسیجی             تاریخ تولد: 26/8/1341                 تاریخ شهادت : 6/3/1367      محل شهادت : دربندیخان     محل خدمت : 40 بعثت

مزار: بهشت زهرا(س) قطعه29 ردیف158 شماره15