نام : شهید مطلب کیان    فرزند  : صفر       

عضویت : بسیجی          تاریخ تولد:6/4/1332                 تاریخ شهادت : 22/1/1366          محل شهادت : شلمچه     محل خدمت : مخابرات

مزار: بهشت زهرا(س) قطعه29 ردیف91 شماره18