نام : شهید محرمعلی کتی    فرزند  : حمزه    

عضویت :وظیفه    تاریخ شهادت : 11/4/1367   تـاریخ تـولـد : ۱۳۴۷/۱۱/۳۰ 
 

   محل شهادت : شلمچه    محل خدمت : نیروی انسانی            مزار:گلزار  شهدای خیرآباد