نام : اسدالله قهرمانی    فرزند  : محمد       

عضویت : پاسدار   تاریخ شهادت : 18/11/1366      محل شهادت : شلمچه     محل خدمت : 15 قائم آتشبار2

 مزار شهید در امامزاده عقیل اسلامشهر می باشد .

در تیپ 63 خدمت نموده ، تسویه کرده و با عضویت رسمی در لشگر 27  شهید شده  بعد 17 سال پیکر آورده شد . سال 1382