نام : شهید محمدرضا قلندری    فرزند  : قدرت الله    

 

 

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 26/11/1364     محل شهادت : جزیره مجنون      نحوه شهادت : اصابت تیر مستقیم تانک به دکل دیده بانی   محل خدمت : دیده بانی

 

 

مزار: گلزارشهدای امامزاده علی اکبر  چیذر