شهید کیومرث فیروزپور  فرزند  : محمدعلی      

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 16/3/1365      محل شهادت : آبادان      محل خدمت : 15 قائم (عج)

گلزار شهدا: نام گلزار: شهر:مازندران - تنکابن