نام : شهید احمد قاسمی    فرزند  : قاسم      تاریخ تولد : 1345/9/1

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 8/9/1366      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : بهداری

 مزار : بهشت زهرا (س) قـطعـه : ۲۹ردیـف : ۵۳  شـماره : ۱۷