نام : شهید علی اصغر قمی         فرزند  : حسن      

عضویت : وظیفه  تاریخ تولد:28/7/1345   تاریخ شهادت : 15/3/1367      محل شهادت : شیخ سله      محل خدمت : 40 بعثت