نام : شهید نیاز خان فروزنده    فرزند  : علی جان      

عضویت : بسیجی    تاریخ تولد:2/7/1308      تاریخ شهادت : 4/5/1366      محل شهادت : کرخه      محل خدمت : تدارکات

مزار :ق 53 ر134 ش10شهید نیاز خان فروزنده 


شهید عباس فروزنده