نام : شهید علی اکبر فلاح   فرزند  : اسد الله    

عضویت : بسیجی تاریخ تولد:1313   تاریخ شهادت : 18/4/1367      محل شهادت : خرمشهر    محل خدمت :