نام : شهید علیرضا فلاح لیائی    فرزند  : قربان   

عضویت : وظیفه  تاریخ تولد:20/10/1346  تاریخ شهادت : 5/10/1365      محل شهادت : شلمچه     محل خدمت : 

مزار :گلزار شهدای  روستای لیا  بوئین زهرا


نتیجه تصویری برای شهید علیرضا فلاح لیایی


نتیجه تصویری برای شهید علیرضا فلاح لیایی