شهید نبی الله علیرضالو     

      نام پدر : حسین      

عضویت : رسمی  

تاریخ تولد:6-3-1346شمسی

محل تولد:مرکزی-ساوه 

محل خدمت : گردان 12 حمزه

تاریخ شهادت : 3-2-1366شمسی

محل شهادت : جزیره مجنون   

گلزار شهدا : امام زاده عقیل

اسلامشهر-تهران