نام : شهید نبی الله علیرضالو        فرزند  : حسین      

عضویت : رسمی    تاریخ شهادت : 3/2/1366    محل شهادت : جزیره مجنون       محل خدمت : گردان 12 حمزه

مزار : گلزار شهدا امام زاده عقیل اسلامشهر