نام : شهید محمدحسین غلامی فشارکی         فرزند  : محمدرضا          

عضویت : وظیفه    تاریخ تولد :  1345/10/25   تاریخ شهادت : 20/10/1365      محل شهادت : شلمچه     محل خدمت : 15 قائم (عج)

نام گلزار :  امامزاده عباس- اسلامشهر