شهید محمدحسین غلامی فشارکی      

         نام پدر : محمدرضا          

عضویت : وظیفه   

 تاریخ تولد :25-10-1345شمسی 

محل تولد:تهران-ری-کهریزک

  محل خدمت :گردان توپخانه 15 قائم (عج)

تاریخ شهادت : 20-10-1365شمسی  

   محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا: امامزاده عباس

 اسلامشهر-تهران


https://s19.picofile.com/file/8439638200/scan0013.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439638250/scan0023.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439638276/scan0025.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638268/scan0024.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638334/scan0036.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638500/scan0079.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638392/scan0056.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439638434/scan0061.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638442/scan0062.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638484/scan0074.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638284/scan0031.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439638292/scan0032.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638300/scan0034.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439638318/scan0035.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439638518/scan0082.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638342/scan0039.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439638368/scan0047.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638350/scan0043.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439638376/scan0048.jpghttps://s19.picofile.com/file/8439638418/scan0059.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439638400/scan0058.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439638384/scan0055.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638450/scan0065.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638468/scan0066.jpghttps://s19.picofile.com/file/8439638476/scan0071.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638492/scan0075.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439638168/8BB4_1.jpghttps://s19.picofile.com/file/8439638526/scan0083.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439638534/scan0085.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638192/api_php.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439638176/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B7%DB%B3%DB%B3.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439638184/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B7%DB%B5%DB%B8.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439638218/scan0017.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439638226/scan0018.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439638234/scan0019.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439638242/scan0020.jpg