نام : شهید محمدحسین غلامی فشارکی   

      فرزند  : محمدرضا          

عضویت : وظیفه   

 تاریخ تولد :  1345/10/25  

تاریخ شهادت : 20/10/1365   

   محل شهادت : شلمچه   

  محل خدمت : 15 قائم (عج)

نام گلزار :  امامزاده عباس- اسلامشهر