نام : شهید بهنام حقیقی قاسم پور   فرزند  : ابراهیم   

عضویت : وظیفه  تاریخ تولد :3/8/1348   تاریخ شهادت : 15/9/1367      محل شهادت : انفجارموقعیت نبوی      محل خدمت :

مزار : گلزار شهدای گورچان از دهستان خنجین شهرستان کمیجان استان مرکزی