شهید حسن عباسعلی شمیرانی  

    نام پدر : حسن علی     

عضویت : بسیجی  

 تاریخ تولد: 20-8-1344 شمسی       

    محل تولد: تهران 

     محل خدمت : دیده بانی     

      تاریخ شهادت :13-12-1364شمسی       

  محل شهادت : جزیره مجنون    

گلزار شهدا: بهشت زهرا 

قطعه:53 ردیف:55 شماره مزار:8

تهراناز راست : شهید حسن شمیرانی . نمی دانم . شهیدمحمد علی کرمی . جعفر شعبانی . نفر جلو هم مهدی یوسفی 

از چپ ایستاده : یزدان زالی پولی . حسین شیرین . حجت ایروانی . حسن رضایی . حمید خسروی . مهدی یوسفی .  شجاع . نمی دانم . 

نشسته از چپ : روح الله محمدی . مهدی خوشدل . شهید کاظم بانان متقی . شهید حسن شمیرانی . ولی حسین ورمرزیار . محمد سنبری

اواخر ۱۳۶۴ موقعیت شهید مهرآبادی . چهارراه صاحب الزمان .