نام : شهید حسن عزیزی   فرزند  : محمدعلی     

عضویت : رسمی    تاریخ تولد: 10-3-1345 شمسی     تاریخ شهادت : 19/11/1365      محل شهادت : پاسگاه زید      محل خدمت :


قطعه:29 ردیف:23 شماره مزار:14