نام : شهید مصطفی عسگری    فرزند  : محمد      

عضویت : رسمی    تاریخ شهادت : 22/1/1366      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت :