نام : شهید حسین علی عسگری

  فرزند  : علی 

    متاهل

عضویت : بسیجی  

تاریخ شهادت : 1365/11/18 

   محل شهادت : شلمچه    

   محل خدمت : گردان 40 بعثت

مزار شهید : بهشت زهرا سلام الله . قطعه 29  . ردیف  44    . شماره15