نام : شهید حسین علی عسگری  فرزند  : علی     متاهل

عضویت : بسیجی   تاریخ شهادت : 18/11/1365      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : 40 بعثت

مزار شهید : بهشت زهرا سلام الله . قطعه 29  . ردیف  44    . شماره15