نام : شهید عیوض علی محمدی    فرزند  : نصرت الله   

عضویت : وظیفه   تاریخ تولد :2/4/1346   تاریخ شهادت : 21/10/1365      محل شهادت : شلمچه     محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار 2 دسته 2

مزار :گلزار شهدای رامین از توابع معجزات استان زنجان