نام : شهید عیوض علی محمدی 

   فرزند  : نصرت الله   

عضویت : وظیفه

   تاریخ تولد :2/4/1346  

 تاریخ شهادت : 1365/10/21   

 محل شهادت : شلمچه  

   محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار 2 دسته 2

مزار :گلزار شهدای رامین از توابع معجزات استان زنجان